Beszterce, evangélikus lányiskola (1910-ig a besztercei evangélikus középiskola)

(HU) Képeslap kiadása: Foto Römischer, Beszterce

Postatiszta

1833-ban új középiskola épült Besztercén az evangélikus templom melletti piactéren. A 19. század végén e besztercei gimnázium modern, reál-humán szakos iskolának bizonyult. A gimnázium mellett a besztercei szászoknak működött egy vegyes, fiú – lány általános iskolája, létezett egy szakközép iskola és 1870 óta egy mezőgazdasági iskola. 1833-tól kezdődően az új iskolaépületben helyezték el az elemi iskola valamint a középiskola diákjait is. A terjeszkedés ellenére 1865-ben a lányok iskoláját átszervezték, és egy új épületben helyezték el a Reisse és Obere Neugasse sarkán. 1881-ben az evangélikus egyház új tornatermet építtetett a városi park sétányán.

1892-ben az evangélikus elnöki testület úgy döntött, hogy modern iskolaépületet épít és több kertet vásárolt a Fleischerallee-n. Az átadásra 1911. október 7-én, Friedrich Teutsch püspök jelenlétében került sor. A lányiskola 1911-ben átköltözött a piactéren levő üres iskolaépületbe, ám 1935-ben el kellett hagynia azt, mivel az állami hatóságok elrendelték annak lebontását. A lányokat ezután a Fleischerallee épületébe vitték.

(RO) Şcoala evanghelică de fete (fostul Gimnaziu Evanghelic Bistriţa până în 1910)

Ediția cărții poștale: Foto Römischer, Bistrița

Neutilizată

În 1833, o nouă clădire a liceului a fost construită la Bistrița, lângă biserica evanghelică, în piața centrală. La sfârșitul secolului 19, această școală de liceu din Bistrița a putut să se prezinte ca o școală modernă. Pe lângă școala de liceu, sașii din Bistritz aveau și școală elementară de băieți și fete, o școală de meserii și, din 1870, o școală agricolă. În clădirea școlii construită în 1833 au fost adăpostite și școlile elementare și medii. În ciuda măsurilor de extindere, școala de fete a trebuit externalizată într-o casă cumpărată de la colțul Reisse și Obere Neugasse în 1865. În 1881 a fost construită o sală de sport pe promenada din parcul orașului.

În 1892, presbiteriul protestant a decis să construiască o clădire școlară modernă și a cumpărat mai multe grădini pe Fleischerallee (astăzi Bulevard). Inaugurarea noii clădiri a avut loc pe data de 7 octombrie 1911 de către episcopul Friedrich Teutsch. Școala de fete s-a mutat în clădirea școlii goale din piața centrală din 1911, dar a trebuit să o părăsească în 1935, deoarece autoritățile statului au ordonat ca aceasta să fie dărâmată din cauza dilapării. Fetele au fost apoi duse în clădirea nouă de pe Fleischerallee/Bulevard.

(DE) Evangelische Mädchenschule Bistritz (bis 1910 Evangelisches Gymnasium Bistritz)

Verlag: Foto Römischer, Bistritz

Nicht verwendet

Im Jahre 1833 wurde in Bistritz ein neues Gymnasialgebäude neben der evangelischen Kirche auf dem Marktplatz errichtet. So konnte sich das Bistritzer Gymnasium Ende des 19. Jahrhunderts als eine moderne real-humanistische Schulanstalt präsentieren. Außer dem Gymnasium besaßen die Sachsen in Bistritz eine Knaben- und Mädchenvolksschule bzw. Bürgerschule, eine Gewerbeschule und seit 1870 eine Ackerbauschule. In dem Schulgebäude von 1833 waren auch die Volks- und Bürgerschulen untergebracht. Trotz Erweiterungsmaßnahmen musste die Mädchenschule 1865 in ein angekauftes Haus an der Ecke Reiß- und Obere Neugasse ausgelagert wurde. Im Jahre 1881 wurde an der Promenade im Stadtpark eine Turnhalle gebaut.
Im Jahre 1892 beschloss das evangelische Presbyterium die Errichtung eines modernen Schulgebäudes und kaufte an der Fleischerallee mehrere Gärten. Die feierliche Einweihung erfolgte erst am 7. Oktober 1911 durch Bischof Friedrich Teutsch, zu welchem Anlass auch eine Festschrift erschien. Die Mädchenschule zog 1911 zunächst in das leere Schulgebäude am Marktplatz ein, musste es aber 1935 räumen, da es wegen Baufälligkeit auf Anordnung der staatlichen Behörden niedergerissen wurde. Daraufhin fanden auch die Mädchen im Gebäude an der Fleischerallee Aufnahme.

(EN) Evangelical Girls’ School from Bistrița (until 1910 Evangelical High School from Bistrița)

Publisher: Foto Römischer, Bistrița

Unused

In 1833, a new high school building was built in Bistrița next to the Protestant church on the market square. In the late 19th century, the school from Bistrița was able to present itself as a modern, real-humanist school. In addition to the high school, the Saxons in Bistrița also had a boy and girl elementary school or middle school, a trade school and, since 1870, an agricultural school. In the school building from 1833, the elementary and middle schools were also housed. Despite expansion measures, the girls’ school had to be outsourced to a purchased house on the corner of Reisse and Obere Neugasse in 1865. In 1881 a gymnasium was built on the promenade in the city park.

In 1892 the Protestant presbytery decided to build a modern school building and bought several gardens on Fleischerallee. The solemn inauguration of the new building took place on October 7, 1911. The girls’ school moved into the empty school building on the market square in 1911 but had to vacate it in 1935 because the state authorities ordered it to be torn down due to dilapidation. The girls were then taken into the building on Fleischerallee.

Zilah. Wesselényi-utca (ma Unirii)

(HU) Képeslap kiadása: Seres Samu kiadása Zilah. Törv. Védve 1912-14

Címzett: Scitovszky Ferenczné szeretett jó anyámnak 😊

Besztercze. Erdély.

Kaszárnya utca 18 – 82

(RO) Zalău. Strada Wesselényi (astăzi Unirii)

Ediția cărții poștale: Editura Seres Samu Zalău. Sub protecția legii 1912-14

Destinatar: Iubitei mele mame Doamna Scitovszky Ferencz

Bistrița. Transilvania.

Str. Cazarmei 18 -82

(DE) Zillenmarkt. Wesselényi Straße (heute Unirii)

Verlag: Seres Samu Verlag Zillenmarkt. Unter dem Schutz des Gesetzes 1912-14

Empfänger: Meine liebe Mutter Frau Scitovszky Ferencz

Bistritz. Siebenbürgen.

Garnisonsstraße 18 – 82

(EN) Zalău. Wesselényi Street (today Unirii)

Edition details: Seres Samu Publishing House Zalău. Under the protection of law 1912-14

Recipient: My dear mother Mrs Scitovszky Ferencz

Bistrița. Transylvania.

Garrison street 18 – 82

(HU) Képeslap kiadása: Seres Samu kiadása Zilah. Törv. Védve 1912-14

Címzett: Scitovszky Ferenczné szeretett jó anyámnak 😊

Besztercze, Erdély, Kaszárnya utca 18 – 82

„Zilah 1916. VII. 6.

Kedves Mama! Ma d.u. a hogy sétáltam a főtéren egy könyvkereskedő kirakatában megláttam ezt a képeslapot. Fogtam magamat és mindjárt meg is vettem annyiból is inkább mivel ép ezen utcában lakunk és pontosan látható a lakóházunk –

(folytatás a képes oldalon) az 1.-es számú földszinti lakást mi altisztek bírjuk ott hálunk és kosztolunk. Mind három ablak a miénk. – a 2. számú I.ső emeleti lakást valami 20 egyéves önkéntes birja. A 3. számú épület a dési 32.-ik honvédekké. A 4. sz. egy szállóda a hol egy (?…) Kezeit csókolja szerető fia (?)

(RO) Ediția cărții poștale: Editura Seres Samu Zalău. Sub protecția legii 1912-14

Destinatar: Iubitei mele mame Doamna Scitovszky Ferencz , Bistrița, Transilvania, Str. Cazarmei 18 -82

„Zalău. 6 iulie 1916.

Dragă Mamă! După masa aceasta mă plimbam în piața centrală și în vitrina unei librării am observat această carte poștală. Am cumpărat-o imediat în special deoarece pe această stradă locuim și se vede cu exactitate casa –

(continuare pe partea ilustrată) la numărul 1 în apartamentul de la parter dormim și mâncăm noi subofițerii. Toate cele 3 ferestre țin de noi. – la numărul 2 în apartamentul de la etajul 1 locuiește un voluntar în jur de 20 de ani. La numărul 3. locuiesc soldații de la regimentul 32 din Dej. La numărul 4. este un hotel unde (?…)

Vă sărută mâinile fiul Dvs. Iubit (?)

(DE) Verlag: Seres Samu Verlag Zillenmarkt. Unter dem Schutz des Gesetzes 1912-14

Empfänger: Meine liebe Mutter, Frau Scitovszky Ferencz, Bistritz, Siebenbürgen, Garnisonsstraße 18 – 82

“Zillenmarkt. 6. Juli 1916.

Liebe Mutter! Heute Nachmittag habe ich einen Spaziergang auf dem zentralen Platz gemacht und in einem Buchladen diese Postkarte bemerkt. Ich habe sie sofort gekauft, vor allem, weil wir in dieser Straße wohnen und das Haus zu sehen ist genau –

(Fortsetzung im abgebildeten Teil) Bei Nummer 1 in der Wohnung im Erdgeschoss schlafen und essen wir, die Noncoms (Unteroffiziere). Alle 3 Fenster gehören uns. – In Nummer 2 der Wohnung im ersten Stock lebt ein Freiwilliger von ungefähr 20 Jahren. In Nummer 3 leben die Soldaten des 32. Regiments von Dej. In Nummer 4 gibt es ein Hotel, in dem (? …) Dein geliebter Sohn küsst deine Hände (?) “

(EN) Edition details: Seres Samu Publishing House Zalău. Under the protection of law 1912-14

Recipient: My dear mother Mrs Scitovszky Ferencz, Bistrița, Transylvania, Garrison street 18 – 82

“Zalău. 6th of July 1916. Dear Mother! This afternoon I was taking a walk in the central square and in a bookstore, I noticed this postcard. I bought it immediately especially because we are living on this street and the house can be seen exactly –

(continued on the illustrated part) at number 1 in the apartment on the ground floor we, the noncoms (non-commissioned officers), are sleeping and eating. All 3 windows belong to us. – At number 2 in the apartment on the first floor, a volunteer of about 20 years is living. At number 3. the soldiers from the 32nd Regiment of Dej are living. At number 4. there is a hotel where (? …) I am kissing your hand, your beloved son (?)”

Mezőbánd

(HU) Képeslap kiadása: ismeretlen

Postai bélyegző dátuma: 1919 szeptember 22

Mezőbánd Maros megyébenMezőbánd község központja. A régi Marosszék mezőségi részében a Komlódtól Radnótig húzódó völgyben, a Komlód vagy Kapuspatak bal partján fekszik, Marosvásárhelytől 24 kilométer.

(RO) Band

Ediția cărții poștale: necunoscută

Data ștampilei poștale: 22. IX. 1919

Band este un sat din județul Mureș, centrul comunei Band. Se află în valea care se întinde între Comlod și Iernut, la 24 km de Târgu Mureș.

(DE) Bandorf

Verlag: unbekannt

Datum der Briefmarke: 22. September 1919

Band ist ein Dorf in Rumänien, Landkreis Mureș, dem Zentrum der Gemainde Band. Es befindet sich im Tal zwischen Comlod und Iernut, 24 km von Târgu Mureș entfernt.

(EN) Band

Edition details: unknown

Postal stamp date: September 22, 1919

Band is a village in Romania, Mureș county, the center of Band town. It is located in the valley that stretches between Comlod and Iernut, 24 km from Târgu Mureș.

(HU) Képeslap kiadása: ismeretlen

Postai bélyegző dátuma: 1919 szeptember 22

Címzett: Ovid Pr. Decei Úr, Maria Bélváros (?) III Reg in 107, Gátalja, Banat

(RO) Band

Ediția cărții poștale: necunoscută

Data ștampilei poștale: 22. IX. 1919

Destinatar: Dlui Ovid, Maria Bélváros (?) III Reg in 107, Gătaia, Banat

(DE) Bandorf

Verlag: unbekannt

Datum der Briefmarke: 22. September 1919

Empfänger: Herr Ovid Pr. Decei, Maria Bélváros (?) III Reg in 107, Gattaja, Banat

(EN) Band

Edition details: unknown

Postal stamp date: September 22, 1919

Recipient: Mr. Ovid Pr. Decei, Maria Bélváros (?) III Reg in 107, Gătaia, Banat

Kolozsvár – Sétatéri tó (és korcsolyapavilon)

(HU) Kiadási adatok: K.J. Bp.; Törv. védve 1916/20. Bc., 1921

Képeslap kelt: Kolozsvár, 1921. X. 11.

A tó és a korcsolyapavilon története szorosan összefügg mind a Sétatér kialakulásával és fejlődésével, mind a korcsolyázás kolozsvári meghonosodásával. 

1872 novemberében elfogadták a Kolozsvári Korcsolyázó Egylet (KKE) alapszabályait, decemberben pedig megalakult az új egyesület, melynek első elnöke Paget János (John Paget) skót származású birtokos, író volt. Az egylet 1873 decemberétől bérbe vette a sétatéri tavat, ezzel ide költözött a kolozsvári korcsolyaélet is. Az egylet biztosította heti két alkalommal a korcsolyázást, ilyenkor zenekart hivatott, legtöbbször a helyi katonazenekart. Ezeket nevezték akkoriban sikamlós mulatságoknak. Emellett bálokat, esti korcsolyázást, versenyeket, farsangi mulatságokat szervezett, a korcsolyázás pedig közkedvelt sport lett Kolozsváron. A korcsolyázás elterjedésével együtt megnőtt a nézők száma is, akik kijöttek a tópartra. Szükség volt egy olyan korszerű épületre, ahol a nézők megmelegedhettek, ahol fűtött helyiségből követhették figyelemmel a korcsolyázást.

Újabb pályázatot írtak ki 1896. júliusában, a kormányhoz pedig Pákey Lajos tervét terjesztették fel. Az új pályázat feltétele az épületek felépítése volt még 1896 folyamán. 

Az épületek elkészültével a sétatéri korcsolyaélet története új, pompás szakaszba érkezett. Néhány enyhe tél után 1905-től Kolozsvár országos szintű korcsolyaversenyek központja lett, melyeken részt vett a budapesti korcsolyázók legelitebbje.

A korcsolyázó egylet egész évben bérelte a tavat, így a csónakázást is az egyesület rendezte. Az egylet 1889-ben tizenhat egyes és kettős könnyű, keskeny csónakkal, négy evezős kisméretű facsónakkal (egy- és kétszemélyes), két hármas csónakkal és három nagy, tizenkét személyes csónakkal rendelkezett. A csónakokat rendszeresen karbantartották, így ez az üdülési forma is elterjedt lett a város polgárainak körében.

Természetesen az egylet kedveskedett a tagjainak, hiszen gyakran rendeztek csónakos-estélyeket is, amikor a tavat kivilágították, léggömbökkel, lobogókkal, jelvényekkel díszítették ki, a zenepavilonban pedig a katonazenekart látták vendégül. A csónakokat zöld gallyakkal, füzérekkel és kis lámpákkal díszítették. A közönség mellett csónakba szálltak jelmezes alakok, illetve a zenészek is, kiknek nótái remek hangulatot keltettek.

Forrás: Killyéni András, Művelődés, 2015 március

(RO) Cluj – Lacul din parcul central (cu pavilionul de patinaj)

Detali legate de ediție: K.J. Budapesta; Sub protecția legii 1916/20. Bc., 1921

Carte poștală datată: Cluj, 11 octombrie, 1921

Istoria lacului și a pavilionului de patinaj sunt strâns legate de formarea și dezvoltarea Parcului Central, cât și răspândirea patinajului la Cluj.

În noiembrie 1872, a fost adoptat Statutul Asociației de Patinaj din Cluj, iar din decembrie primul președinte al noii asociații a fost John Paget, investitor de origine scoțiană. Din decembrie 1873, asociația a închiriat lacul din Parcul Central, astfel încât viața de patinaj pe gheață a Clujului s-a mutat aici.

Asociația organiza patinajul de două ori pe săptămână, ocazii cu care invitau orchestre de muzică, cel mai des fanfara militară din localitate. Aceste evenimente erau numite petreceri alunecoase” la acea vreme. În plus, asociția a organizat baluri, patinaj de seară, concursuri, petreceri de carnaval, iar patinajul pe gheață a devenit un sport popular la Cluj.

Pe măsură ce patinajul s-a răspândit, numărul spectatorilor care veneau pe malul lacului a crescut. Era nevoie de o clădire modernă, în care spectatorii să se încălzească și să privească patinajul dintr-o încăpere caldă.

Planul lui Lajos Pákey a fost prezentat guvernului cu premisa de a finaliza construcția clădirilor în anul 1896.

Odată cu finalizarea acestei construcții, istoria patinajului în Parcul Central a intrat într-o nouă eră magnifică. După câteva ierni mai blânde, din 1905 Clujul a devenit centrul competițiilor de patinaj la nivel național, la care au participat cei mai de elită patinatori din țară.

Între timp asociația de patinaj a închiriat lacul pe tot parcursul anului, așa că bărcile de agrement de pe lac au fost organizate tot de ei. În 1889, asociația avea șaisprezece ambarcațiuni simple și duble, patru bărci mici din lemn (simplu și dublu), două bărci triple și trei douăsprezece bărci personale. Barcile au fost întreținute în mod regulat, iar și această formă de recreere a devenit răspândită în rândul cetățenilor orașului.

Din dorința de a mulțumii membrii săi, Asociația de Patinaj organiza adesea „petreceri pe barcă” ocazii cu care luminau și decorau tot lacul, cu baloane și steaguri, iar în pavilionul de muzică cânta fanfara militară. Bărcile erau decorate cu crenguțe verzi, ghirlande și mici lămpi. Pe lângă public, în bărci se ambarcau diverse personaje costumate și chiar muzicienii, pentru a crea o atmosferă cât mai deosebită.

Sursă: András Killyéni, revista Művelődés, martie 2015

(DE) Klausenburg – See im Zentralpark (und Eislaufpavillon)

Verlag: K.J. Budapest.; Unter dem Schutz des Gesetzes 1916/20. Bc.

Postkarte vom: Klausenburg, 11. Oktober 1921

Die Geschichte des Sees und des Eislaufrings ist eng mit der Bildung und Entwicklung des Zentralpark sowie der Verbreitung des Eislaufens in Klausenburg verbunden.

Im November 1872 wurde das Statut der Eislaufverband von Klausenburg verabschiedet, und ab Dezember war John Paget, ein Investor schottischer Herkunft, der erste Präsident der neuen Vereinigung. Seit Dezember 1873 mietete der Verein den See im Zentralpark, so dass das Eislaufleben von Klausenburg hierher verlegt wurde.

Der Verband organisierte zweimal pro Woche Eislaufveranstaltungen, bei denen Musikorchester eingeladen wurden, meistens die Militärkapelle der Stadt. Diese Ereignisse wurden “rutschige Partys” genannt. Darüber hinaus organisierte der Verband Bälle, Nacht-Eislaufen, Wettbewerbe, Karneval und Eislaufen wurde eine beliebte Sportart in Klausenburg.

Als sich das Eislaufen ausbreitete, stieg die Anzahl der Zuschauer, die zum See kamen. Es bestand ein dringender Bedarf an einem modernen Gebäude, in dem sich die Zuschauer aus einem beheizten Raum aufwärmen und das Skaten beobachten konnten.

Der Plan von Lajos Pákey wurde der Regierung unter der Voraussetzung vorgelegt, dass der Bau der Gebäude 1896 abgeschlossen sein sollte.

Mit der Fertigstellung dieses Baus ist die Geschichte des Eislaufens im Zentralpark in eine großartige neue Ära eingetreten. Nach einigen milderen Wintern wurde Klausenburg ab 1905 zum Zentrum von Eislaufwettbewerben auf nationaler Ebene, an denen die elitärsten Skater des Landes teilnahmen.

In der Zwischenzeit mietete der Eislaufverband den See das ganze Jahr über, sodass auch die Boote auf dem See von ihnen organisiert wurden. Im Jahr 1889 hatte der Verein sechzehn Einzel- und Doppelboote, vier kleine Holzboote (Einzel- und Doppelboote), zwei Dreifachboote und drei zwölf Privatboote. Die Boote wurden regelmäßig gewartet, und diese Form der Erholung verbreitete sich unter den Bürgern.

Um seinen Mitgliedern zu gefallen, organisierte der Eislaufverband häufig “Partys auf dem Boot”, bei denen der gesamte See beleuchtet und mit Luftballons und Flaggen geschmückt wurde. In der Musikhalle sang die Militärkapelle. Die Boote waren mit grünen Zweigen, Girlanden und kleinen Lampen geschmückt. Neben dem Publikum betraten verschiedene Kostümfiguren und Musiker die Boote, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen.

Autor: András Killyéni, Magazin Művelődés, März 2015

(EN) Cluj – Lake in the central park (and Ice-skating Pavilion)

Edition details: K.J. Budapest; Under the protection of the law 1916/20. Bc., 1921

Postcard dated: Cluj, October 11, 1921

The history of the lake and the ice-skating ring are closely linked to the formation and development of the Central Park, as well as the spread of ice-skating in Cluj.

In November 1872, the Statute of the Skating Association of Cluj was adopted, and from December the first president of the new association was John Paget, an investor of Scottish origin. Since December 1873, the Association rented the lake from the Central Park, so that the ice-skating life of Cluj was moved here.

The Association organized ice-skating events twice a week, occasions when they invited music orchestras, most often the military band of the town. These events were called “slippery parties”. In addition, the Association organized balls, night ice-skating, competitions, carnivals, and ice-skating became a popular sport in Cluj.

As the ice-skating spread, the number of spectators coming to the lake increased. There was an urgent need for a modern building, where the spectators would warm up and watch the skating from a heated room.

Lajos Pákey’s plan was presented to the government with the premise of completing the construction of the buildings in 1896.

With the completion of this construction, the history of ice-skating in the Central Park has entered a magnificent new era. After some milder winters, from 1905 Cluj became the center of ice-skating competitions at national level, attended by the most elite skaters in the country.

In the meantime, the Ice-Skating Association rented the lake throughout the year, so the boats on the lake were also organized by them. In 1889, the Association had sixteen single and double boats, four small wooden boats (single and double), two triple boats and three twelve personal boats. Boats were maintained regularly, and this form of recreation became widespread among the citizens.

Wanting to please its members, the Ice-Skating Association often organized “parties on the boat”, occasions when they lit and decorated the whole lake, with balloons and flags. In the music hall they had the military band singing. The boats were decorated with green twigs, garlands and small lamps. In addition to the audience, different costume figures and musicians entered the boats in order to create a special atmosphere.

Author: András Killyéni, Művelődés magazine, March 2015

(RO) Detali legate de ediție: K.J. Bp.; Sub protecția legii 1916/20. Bc., 1921

Carte poștală datată: Sătmar, 11. X. 1921

Destinatar: Domnului Dion(isie) P. Decei, Bandul de Câmpie, Mezőbánd

„Iubiților. Sunt în Sătmar, plec mai departe, mâine seară vom fi la Borsa (?), Sărut mâinile, Virgil”

(HU) Kiadási adatok: K.J. Bp.; Törv. védve 1916/20. Bc., 1921

Képeslap kelt: Szatmár, 1921 október 11

Címzett: Dion(isie) P. Decei úr, Mezőbánd

„Szeretteim. Szatmáron vagyok. Továbbmegyünk. Holnap este Borsabányán(?) leszünk. Kezüket csókolom, Virgil”

(DE) Postkarte vom: Sathmar, 11. Oktober 1921

Empfänger: Herr Dion (isie) P. Decei, gr (eek) cat (holic) Dekan, Mezőbánd

Meine Geliebten. Ich bin in Sathmar. Wir gehen weiter. Morgen Abend werden wir in Borscha (?) sein, Hände küssen, Virgil

Edition details: K.J. Budapest; Under the protection of the law 1916/20. Bc., 1921

Postcard dated: Satu Mare, 11. X. 1921

Recipient: Mr. Dion (isie) P. Decei, Bandul de Câmpie, Mezőbánd

„My Beloved (ones). I am in Sătmar, I am leaving, tomorrow evening we will be in Borsa (?), Kissing hands, Virgil”

Kolozsvár – Sétatéri részlet

(HU) Kiadási adatok: K.J. Bp.; Törv. védve 1916/20. Bc

Képeslap kelt: Kolozsvár, 1921. X. 10.

A kolozsvári sétateret az 1830-as évektől alakították ki. A park tervezését Hermann Sámuel, a parkosítási munkálatokat Buksa Mihály vezette. A csónakozó tavat 1866-ban ásták Kagerbauer Antal felügyeletével. A ma Kaszinóként ismert Kioszk, előtte a szőkőkúttal, a Potsdam melletti Sans-souci kastély alaprajzából ihletődött, Maetz Frigyes tervezte Pákei Lajos a tervet átdolgozta. 1897-re készült el.

(RO) Cluj – Parcul central

Detali legate de ediție: K.J. Budapesta.; Sub protecția legii 1916/20. Bc.

Carte poștală datată: Cluj, 10 octombrie, 1921

Parcul central din Cluj s-a format începând din anii 1830. Proiectul a fost realizat de Sámuel Hermann, de amenajare ocupânde-se peisagistul Mihály Buksa. Lacul a fost săpat în 1866, sub supravegherea lui Antal Kagerbauer. Clădirea Chioșc, azi cunoscut ca și Casinoul, având în față fântâna arteziană, a fost inspirată de planurile castelului Sans-souci, de lângă Potsdam. Planurile au fost realizate de Frigyes Maetz, modificate de Lajos Pákei. Clădirea a fost finalizată în 1897.

(DE) Klausenburg – Zentralpark

Verlag: K.J. Budapest.; Unter dem Schutz des Gesetzes 1916/20. Bc.

Postkarte vom: Klausenburg, 10. Oktober 1921

Der Zentralpark in Klausenburg wurde seit den 1830er Jahren gebildet. Das Projekt wurde von Samuel Hermann durchgeführt und von der Landschaftsarchitek Mihály Buksa gestaltet. Der See wurde 1866 unter der Aufsicht von Antal Kagerbauer ausgegraben. Das Kioszk-Gebäude, heute als Casino bekannt, vor dem artesischen Brunnen, wurde von den Plänen des Schlosses Sans-Souci in der Nähe von Potsdam inspiriert. Die Pläne wurden von Frigyes Maetz gemacht, modifiziert von Lajos Pákei. Das Gebäude wurde 1897 fertiggestellt.

(EN) Cluj – Central park

Edition details: K.J. Budapest; Under the protection of the law 1916/20. Bc.

Postcard dated: Cluj, October 10, 1921

The central park in Cluj has been formed since the 1830s. The project was carried out by Sámuel Hermann, landscaping by landscape architect Mihály Buksa. The lake was excavated in 1866, under the supervision of Antal Kagerbauer. The Kioszk building, now known as the Casino, in front with the artesian fountain, was inspired by the plans of Sans-souci Castle, near Potsdam. The plans were made by Frigyes Maetz, modified by Lajos Pákei. The building was completed in 1897.

(RO) Carte poștală datată: Cluj, 10. X. 1921

Destinatar: Domnului Dion(isie) P. Decei, protopop gr(eco) cat(olic)  Bandul de Câmpie, Mezőbánd

„ Iubiților. Am sosit în pace, actele sunt în regulă, la noapte plec mai departe. Vă sărută, Virgil”

(HU) Képeslap kelt: Kolozsvár, 1921 október 10

Címzett: Dion(isie) P. Decei úr, gör(ög) kat(olikus) esperes, Mezőbánd

“Szeretteim. Békében megérkeztem, az iratok rendben vannak, éjszaka továbbindulok. Csókol benneteket, Virgil”

(DE) Postkarte vom: Klausenburg, 10. Oktober 1921

Empfänger: Herr Dion (isie) P. Decei, gr (eek) cat (holic) Dekan, Mezőbánd

“Meine geliebte. Ich bin in Frieden angekommen, die Dokumente sind in Ordnung, nachts werde ich weiter reisen. Küsse senden, Virgil “

(EN) Postcard dated: Cluj, October 10, 1921

Recipient: Mr. Dion(isie) P. Decei, gr(eek) cat(holic) dean, Mezőbánd

„My Beloved. I arrived in peace, the documents are fine, at night I will travel further. Sending kisses, Virgil”

Nagyvárad, Rákoczi-út (ma strada Republicii)

(HU) Képeslap kiadása: Rigler József Ede papirneműgyár, r.t. Nagyvárad

Postai bélyegző dátuma: 1921 augusztus 20

A Rákóczi-szabadságharc kultusza máig nyomon követhető Nagyváradon. 1903-ban a város törvényhatósága rendkívüli közgyűlésen ünnepelte a nagy fejedelem emlékét, elhatározva, hogy Váradolaszi főutcáját, ami időközben egész Nagyvárad főutcája is lett, Rákóczi útnak nevezze el.

(RO) Oradea, strada Rákoczi (astăzi strada Republicii)

Ediția cărții poștale: Fabrica de papetărie s.c. Rigler Rigler József Ede, Oradea

Ștampila poștală: 20 august 1921

Cultul Răscoalei (sau a Războilui de Independență) Rákóczi poate fi încă urmărit în Oradea. În 1903, consiliul orașului a sărbătorit memoria Principelui într-o adunare generală extraordinară, hotărând să numească strada principală din Váradolaszi, care între timp a devenit și strada principală a orașului, strada Rákóczi.

(DE) Großwardein, Rákoczi Straße (heute Republicii Straße)

Verlag: Schreibwarenfabrik Rigler Rigler József Ede, Großwardein

Datum der Briefmarke: 20. August 1921

Der Kult des Aufstand von Franz II. Rákóczi ist in Großwardein noch immer zu verfolgen. 1903 feierte der Stadtrat in einer außerordentlichen Generalversammlung die Erinnerung an den Princep und beschloss, die Hauptstraße von Váradolaszi, die inzwischen zur Hauptstraße der Stadt wurde, die Rákóczi-Straße, zu benennen.

(EN) Oradea, Rákoczi street (today Republicii street)

Edition details: Stationery factory p.l.c. Rigler Rigler József Ede, Oradea

Postal stamp date: 20th august 1921

The cult of Rákóczi’s War of Independence can still be traced in Oradea. In 1903, the city council celebrated the memory on the Princep in an extraordinary general assembly, deciding to name the main street of Váradolaszi, which in the meantime became the main street of the city, Rákóczi Street.

(DE) Datum: Grosswardein 16/VIII. 1921

„Liebe Olga! Karte eben nachgesendet erhalten. Besten dank für treues gedenken. Furchtbares Sech dass ich schon seit 12tend M (Mai) hier bin u. bis 1 Oktober hier bleibe. Wäre fürs leben gernmal hinaufgerutscht. Also unterhalten Sie sich gut auch ohne mich. Herzl wie immer Richard“

Empfänger: Frl (Fräulein) Olga Staut

Sovata Băile, Hotel Imperial

(HU) Kelt: Nagyvárad, 1921 augusztus 16

Kedves Olga! A képeslap továbbításra került. Köszönöm, hogy hűségesen megemlékezett rólam. Szőrnyű, hogy már május 12. óta itt vagyok és október 1ig maradok. Szivesen félrecsúsztatnám ezt az életszakaszt. Tehát kellemes időtöltést önöknek nélkülem. Melegen (csókol) mint mindig Richard“

Címzett: Frl Olga Staut (kisasszony)

Sovata Băile, Hotel Imperial

(RO) Data: 20 august 1921

„Dragă Olga! Cartea poștală mi-a fost transmisă. Vă mulțumesc că v-ați amintit cu fidelitate de mine. Este teribil că am fost aici din 12 mai și voi rămâne până la 1 octombrie. Mi-ar plăcea să trec odată peste această etapă a vieții. Deci, distracție plăcută vă doresc fără mine. Cu drag ca întotdeauna Richard“

Destinatar: Frl (domnișoara) Olga Staut

Sovata Băile, Hotel Imperial

(EN) Date: 20th august 1921

Dear Olga! The postcard was just forwarded. Many thanks for your faithful remembrance. It is terrible that I’ve been here since the 12th May and I will stay here until the 1st of October. Would gladly slipped through this period. So have a good time without me. Warm regards as always Richard

Recipient: Frl (Miss) Olga Staut

Sovata Băile, Hotel Imperial

Nagyszeben – Nagydisznód utca

(HU) Kiadási adatok: XXI Verl. D. Buchh. G. A. Seraphin – Chromophot. V. Jos. Drotreff, Hermannstadt

Postai bélyegző dátuma: 1911. Jun. 15 Nagyszeben

Nagyszebenben a mai Egyesülés teret a Nagypiactérrel összekötő utca a 14. század első negyedétől származik, amikor a felső várost felosztották. Ez az utca biztosította a kapcsolatot az 1836-ban lebontott Nagydisznódi kapu valamint a Nagypiactér között. Az utcát 1492-ben említik először Platea Heltensis néven, Sigerus Emil Chronik der Stadt Hermannstadt 1100-1929 művében.

Az utca nevét az idővel többször megváltoztatták: 1875-ben nevezték el Heltauergasse-nak (Nagydisznód utcának), 1917-ben Franz Josef császár halála után a Franz Josefgasse nevet kapta. 1919-1947 között a Mária Királynő nevét viselte, majd 1947 és 1970 között I.V.Stalin néven volt ismert. 1970-ben nevezték át Nicolae Bălcescu történész után, hivatalos név amelyen ma is ismert.

(RO) Sibiu – strada Cisnădiei

Ediția cărții poștale: XXI Verl. D. Buchh. G. A. Seraphin – Chromophot. V. Jos. Drotreff, Hermannstadt

Data ștampilei poștale: 15 iunie 1911, Sibiu

Strada care leagă Piața Unirii de Piața Mare în Sibiu, datează din primul sfert al secolului al XIV-lea, din perioada parcelării Orașului de Sus, și asigura legătura între Poarta Cisnădiei (demolată în 1836) și Piața Mare. Strada este menționată prima dată în anul 1492 sub numele Platea Heltensis, potrivit lucrării Chronik der Stadt Hermannstadt: 1100-1929 a lui Emil Sigerus.

Numele străzii a fost schimbat de mai multe ori în cursul timpului: astfel, strada a fost redenumită Heltauergasse (Strada Cisnădiei) în 1875, în 1917, după moartea împăratului Franz Josef a fost redenumită Franz Josefgasse. Între 1919 și 1947 a fost numită strada Regina Maria și apoi între 1947 și 1970 a fost cunoscută sub numele de I. V. Stalin. În 1970 a fost numită după istoricul Nicolae Bălcescu, denumire oficială prin care este cunoscută și astăzi.

(DE) Hermannstadt – Heltauergasse

Verlag: XXI Verl. D. Buchh. G. A. Seraphin – Chromophot. V. Jos. Drotreff, Hermannstadt

Briefmarke: 1911. Jun. 15 Nagyszeben

Die Straße, die den Unirii-Platz mit dem Großer Ring in Hermannstadt verbindet, stammt aus dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts, während der Unterteilung der Oberstadt, und stellte einst die Verbindung zwischen dem Heltauer-Tor (1836 abgerissen) und dem Großer Ring. Die Straße wurde erstmals 1492 unter dem Namen Platea Heltensis nach dem Werk Chronik der Stadt Hermannstadt: 1100-1929 von Emil Sigerus erwähnt.

Der Straßenname wurde im Laufe der Geschichte mehrmals geändert: So wurde die Straße 1875 in Heltauergasse umbenannt, 1917, nach dem Tod von Kaiser Franz Josef in Franz Josefgasse. Zwischen 1919 und 1947 hieß es Königin Maria Straße und zwischen 1947 und 1970 war es als I. V. Stalin Straße bekannt. 1970 wurde es nach dem Historiker Nicolae Bălcescu benannt, dem offiziellen Namen, unter dem es heute bekannt ist.

(EN) Sibiu – Cisnădiei street

Edition details: W. Nagy Publishing House, Sighișoara, 1439

Postal stamp date: 15th of June 1911, Nagyszeben

The street that connects Unirii Square with the Grand Square in Sibiu, dates from the first quarter of the 14th century, during the subdivision of the Upper Town, and once ensured the connection between Heltauer (Cisnădie) Gate (demolished in 1836) and the Grand Square. The street was first mentioned in 1492 under the name Platea Heltensis, according to the work Chronik der Stadt Hermannstadt: 1100-1929 by Emil Sigerus.

The name of the street was changed several times over the history: thus, the street was renamed Heltauergasse (Cisnadie Street) in 1875, in 1917, after the death of Emperor Franz Josef was named Franz Josefgasse. Between 1919 and 1947 it was called Queen Maria Street and then between 1947 and 1970 it was known as I. V. Stalin street. In 1970 it was named after the historian Nicolae Bălcescu, the official name by which it is known today.

(HU) Címzett: Őnagysága Fogarachser Ilonka úrleánynak M(áramaros) Sziget. M. Osztrák bank palota

„Kelt: N.szeben, 1911. VI/15

Kedves Ilonka, valóban nagy örömet szerezet nekem kedves soraival. eszembe sem tudot jutni hamarjában, hogy ki is tudot rólam megemlékezni. Mi hála a jó Istennek egéségesek vagyunk, remélem viszont önöktöl is halani. Üdvözlöm a kedves szüleit.”

A lap alján levő bélyegzőn (reklám?): M. Spitzer Englisher und französicher Damenschneider – Salon Hermannstadt (M. Spitzer Angol és Francia Úrhölgy varroda – szalon Nagyszeben)

(RO) Destinatar: Domnișoara Ilonka Fogarachser Sighetu Marmației. M. Palatul Băncii Austriece

„Datat: Sibiu, 15 iunie 1911

Dragă Ilonka, a fost o adevărată plăcere pentru mine să primesc liniile Dvs. amabile. Nici măcar nu m-am putut gândi cine a putut să-și amintească de mine. Suntem sănătoși mulțumită bunului Dumnezeu, sper să aud și de Dvs. Le transmit salutări și dragilor Dumneavoastră părinților”

Pe ștampila din partea de jos a paginii (publicitate?): M. Spitzer Englisher und französicher Damenschneider – Salon Hermannstadt (Salonul de croitorie englez și francez pentru Dame M. Spitzer Sibiu)

(DE) Empfänger: Wohlgeborene Fräulein Ilonka Fogarachser, Marmaroschsiget. M. Palast der Österreichischen Bank

 „Datum: Hermannstadt 15 Juni, 1911

Liebe Ilonka, es war mir eine große Freude, Ihre freundlichen Zeilen zu erhalten. Ich konnte nicht einmal denken, wer sich an mich erinnern konnte. Wir sind gesund, Gott sei Dank, ich hoffe, auch von Ihnen zu hören. Ich sende meine Grüße auch an Ihren lieben Eltern.“

Am Ende der Seite (Anzeige?): M. Spitzer Englisher und französischer Damenschneider – Salon Hermannstadt

(EN) Recipient: Miss Ilonka Fogarachser Sighetu Marmației. M. Palace of the Austrian Bank

Date: Sibiu, 15th of June 1911

Dear Ilonka, it has been a real pleasure for me to receive your kind lines. I couldn’t even think who could remember me. We are healthy, thank God, I hope to hear from you too. I am sending my greetings to your dear parents as well”

At the bottom of the page (advertisement?): M. Spitzer Englisher und französicher Damenschneider – Salon Hermannstadt (English and French tailoring salon for Ladies M. Spitzer Sibiu)

Segesvár 1912

Kiadási adatok: W. Nagy Kiadó Segesvár, 1439
Postai bélyegző dátuma: 1912

Segesvár várát az erdélyi szász néven ismert német telepesek alapították. Kiváló példája a középkori erődített váraknak, amely évszázadokon kereszetül fontos stratégiai és kereskedelmi szerepet játszott Közép-Európa szélén. Segesvár fontos bizonyítéka az erdélyi szászok kultúrájának, kultúra amely 850 év elteltével a kihalás szélén áll és csak építészeti és városi műemlékei révén fog fennmaradni. A lakott középkori erődítményt 1999-ben az UNESCO világörökség részévé nyilvánítottak, lévén az erdélyi szászok 850 éves történetének és kultúrájának élő bizonyítéka. Az egykori 14 vártoronyból 9 továbbra is fennáll és egy 930 m hosszú fallal kapcsolódik össze. Mindegyik torony elnevezése egy egykori céhhel kapcsolatos, amely valaha megóvta a tornyot.

(RO) Sighișoara 1912
Ediția cărții poștale: Editura W. Nagy, Sighișoara, 1439

Data ștampilei poștale: 1912

Sighișoara a fost întemeiată de coloniști germani cunoscuți sub numele de sași transilvăneni. Este un exemplu remarcabil al unui oraș medieval fortificat, care a jucat un rol strategic și comercial important la marginea Europei Centrale timp de câteva secole. Sighișoara este o mărturie de seamă a culturii sașilor transilvăneni, o cultură care după 850 de ani este pe cale de dispariție și care va supraviețui doar prin monumentele sale arhitecturale și urbane. Este o cetate medievală locuită, care a fost declarată patrimoniu mondial UNESCO în 1999, fiind o reprezentare vie a celor 850 de ani de istorie și cultură a sașilor ardeleni. Din cele 14 turnuri ale cetății sale, 9 sunt încă existente și conectate printr-un zid de 930 m lungime. Fiecare turn poartă numele unei bresle menite odinioară să o apere.

(DE) Schässburg 1912
Verlag W. Nagy, Schässburg, 1439
Briefmarke: 1912

Schässburg wurde von deutschen Handwerkern und Kaufleuten gegründet, die als Siebenbürger Sachsen bekannt sind. Es ist ein schönes Beispiel für eine kleine, befestigte mittelalterliche Stadt, die mehrere Jahrhunderte lang eine wichtige strategische und kommerzielle Rolle am Rande Mitteleuropas spielte. Schässburg ist ein herausragendes Zeugnis der Kultur der Siebenbürger Sachsen, eine Kultur, die nach 850 Jahren zu Ende geht und nur durch ihre architektonischen und städtischen Denkmäler weiterbestehen wird. Es ist eine bewohnte mittelalterliche Zitadelle, die 1999 aufgrund ihres 850 Jahre alten Zeugnisses der Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Von den 14 ehemaligen Türmen seiner Zitadelle stehen noch 9 und sind durch eine 930 m lange Mauer verbunden. Jeder Turm trägt den Namen einer Gilde, die zu seiner Verteidigung bestimmt ist.

(EN) Sighișoara 1912
Edition details: W. Nagy Publishing House, Sighișoara, 1439

Postal stamp date: 1912

Sighișoara was founded by German craftsmen and merchants known as Transylvanian Saxons. It is a fine example of a small, fortified medieval town that has played an important strategic and commercial role on the edge of Central Europe for several centuries. Sighișoara is an outstanding testimony to the culture of the Transylvanian Saxons, a culture that is coming to an end after 850 years and will only survive through its architectural and urban monuments. It is an inhabited medieval citadel, which was declared a UNESCO World Heritage Site in 1999 due to its 850-year-old record of the history and culture of the Transylvanian Saxons. Of the 14 former towers of his citadel, 9 are still standing and are connected by a 930 m long wall. Each tower bears the name of a guild designed to defend it.

(DE) Verlag W. Nagy, Schässburg, 1439
Datum: 13/3 12.

Empfänger: Wohlgb. (Wohlgeborene) Frau Mathilde Karres Mediasch Medgyes


“Liebe Mathilde!
In Deinem lieben Namenstage empfange auch auf diesem Wege die aufrichtigsten glückwünsche! Nebst herzlichen grusse u. küsse Häni Nagy”

(HU) Kiadási adatok: W. Nagy Kiadó Segesvár, 1439
Kelt: 1912. március 13

Címzett: Nagyságos (Wohlgeborene) Mathilde Karres Úrhölgy Mediasch Medgyes


“Kedves Mathilde!
Kedves neved napján kérlek, fogadd ez úton is legőszintébb köszöntésemet! E mellett melegen üdvözöllek és csókollak Nagy Häni ”

(RO) Ediția cărții poștale: Editura W. Nagy, Sighișoara, 1439
Datat: 13 martie 1912

Destinatar: Wohlgb. (Wohlgeborene) Doamnă Mathilde Karres Mediaș


„Dragă Mathilde!
De ziua numelui tău drag, te rog să primești și pe această cale cele mai sincere felicitări! În plus, salutări și sărutări calde Häni Nagy”

(EN) Edition details: W. Nagy Publishing House, Sighișoara, 1439
Dated: 13th of March 1912

Recipient: Wohlgb. (Wohlgeborene) Lady Mathilde Karres Mediasch Medgyes


“Dear Mathilde!
On your dear name day, please receive also this way the most sincere congratulations! In addition, warm greetings and kisses Häni Nagy”

Kolozsvár – Sétatéri részlet

Kiadási adatok: Barasits fényképészet (Budapest, Nagyatadi Szabó u. 48), 1942

Postai bélyegző dátuma: 1942 május 13

A kolozsvári sétateret az 1830-as évektől alakították ki. A park tervezését Hermann Sámuel, a parkosítási munkálatokat Buksa Mihály vezette. A csónakozó tavat 1866-ban ásták, Kagerbauer Antal felügyeletével. A ma Kaszinóként ismert Kioszk, előtte a szőkőkúttal, a Potsdam melletti Sans-souci kastély alaprajzából ihletődött. Maetz Frigyes tervezte, Pákei Lajos a tervet átdolgozta. 1897-re készült el.

Cluj – Parcul central

Ediția cărții poștale: fotostudioul Barasits, Budapesta, str. Nagyatádi Szabó, 48, 1942

Data ștampilei poștale: 13 mai 1942

Parcul central din Cluj s-a format începând din anii 1830. Proiectul a fost realizat de Sámuel Hermann, de amenajare ocupânde-se peisagistul Mihály Buksa. Lacul a fost săpat în 1866, sub supravegherea lui Antal Kagerbauer. Clădirea Chioșc, azi cunoscut ca și Casinoul, având în față fântâna arteziană, a fost inspirată de planurile castelului Sans-souci, de lângă Potsdam. Planurile au fost realizate de Frigyes Maetz, modificate de Lajos Pákei. Clădirea a fost finalizată în 1897.

Klausenburg – Zentralpark

Verlag: Barasits Fotostudio Budapest, Nagyatádi Szabó str, 48, 1942

Datum der Briefmarke: 13. Mai 1942

Der Zentralpark in Klausenburg wurde seit den 1830er Jahren gebildet. Das Projekt wurde von Sámuel Hermann durchgeführt und von der Designer Mihály Buksa gestaltet. Der See wurde 1866 unter der Aufsicht von Antal Kagerbauer ausgegraben. Das Kioszk-Gebäude, heute als Casino bekannt, vor dem artesischen Brunnen, wurde von den Plänen des Schlosses Sans-souci in der Nähe von Potsdam inspiriert. Die Pläne wurden von Frigyes Maetz gemacht, modifiziert von Lajos Pákei. Das Gebäude wurde 1897 fertiggestellt.

Cluj – Central park

Edition details: Barasits photo studio, Budapest, Nagyatádi Szabó str, 48, 1942

Postal stamp date: Mai 13, 1942

The central park in Cluj has been formed since the 1830s. The project was carried out by Sámuel Hermann, landscaping by designer Mihály Buksa. The lake was excavated in 1866, under the supervision of Antal Kagerbauer. The Kioszk building, now known as the Casino, in front with the artesian fountain, was inspired by the plans of Sans-souci Castle, near Potsdam. The plans were made by Frigyes Maetz, modified by Lajos Pákei. The building was completed in 1897.

Kelt Kolozsvár, 1942. V. 12.

„Édes aranyos kicsi Magduskám! Nagyon kérlek ne haragudj, hogy még ezidáig nem írtam levelet, de édeském majd mikor hazamegyek szóval elmondom mennyit tanultunk. Nagyon megörvendeztem kedves lapodnak. Hogy vagy édes Magduskám? Jártok-e moziba? Biztos ott is szép a május! Hogy van Pöszike? Mi újság van Besztercén? Nagyon sokat gondolok Reád aranyos Magduskám! Nemsokára már mi is megvagyunk. Addig is írjál aranyos Magduskám valami kis újságot. Számtalanszor sok-sok szeretettel csókol úgyszintén Pöszikét is. K. (kedves) Szüleidnek kézcsókomat küldöm: Vera”

Címzett: Nagys(ágos). Nagy Magduska úrhölgynek, Beszterce, Városháza

Datat Cluj, 12. V. 1942.

„Dulce, scumpă și micuța mea Magdus! Te rog nu te supăra căci nu ți-am scris până acum scrisoare, dar dulceața mea când ajung acasă îți spun personal cât am învățat. M-am bucurat foarte mult de cartea poștală primită de la tine. Cum ești draga mea Magdus? Mergeți la cinema? Sigur luna mai este frumoasă și la voi! Ce face Pöszike? Ce știri sunt la Bistrița? Mă gândesc foarte mult la Tine draga mea Magduska! În curând vom termina și noi. Până atunci draga mea Magdus dă-mi ceva de veste. Te sărut infinit cu mult-mult drag la fel și pe Pöszike. Dragilor tăi Părinți le sărut mâna: Vera”

Destinatar: Domnișoara Magduska Nagy, Bistrița, Primăria

Datum: Klausenburg, 12. V. 1942.

“Mein süßer, lieber, kleiner Magdus! Bitte macht es nichts aus, weil ich bisher keinen Brief geschrieben habe, aber meine Süße, wenn ich nach Hause komme, werde ich Ihnen persönlich sagen, wie viel ich gelernt habe. Ich habe die von Ihnen erhaltene Postkarte wirklich genossen. Wie geht es dir, mein lieber Magdus? Gehst du ins Kino? Sicher, der Mai ist wunderschön! Wie geht es Pöszike? Welche Neuigkeiten gibt es in Bistrița? Ich denke sehr viel von dir, mein lieber Magduska! Bald werden wir fertig sein. Bis dahin, meine Lieber Magdus, schick mir ein paar Neuigkeiten. Ich küsse dich endlos mit viel Liebe sowie Pöszike. Ich sende deinen lieben Eltern Handküsse: Vera.“

Empfängerin: Wohlgeborene Fräulein Magduska Nagy, Bistrița, Rathaus

Dated Cluj, 12. V. 1942.

My sweet, dear, little Magdus! Please do not mind because I have not written a letter so far, but my Sweetness when I get home I’ll tell you personally how much I learned. I really enjoyed the postcard received from you. How are you my dear Magdus? Do you go to the movies? Sure May is beautiful! How is Pöszike? What news are there in Bistrița? I think very much of you, my dear Magduska! Soon we will finish. Until then, my dear Magdus, send me some news. I kiss you endlessly with much love as well as Pöszike. I am sending your dear Parents hand kisses: Vera ”

Recipient: Miss Magduska Nagy, Bistrița, City Hall

Beszterce – Iparosegylet

Kiadási adatok: Gustav Zikeli Kiadó Bistrița, Nr 26 – 1929. Ilustrația, Gherla

Postai bélyegzők dátuma: Bistrița 18. Iul. 1930; Gheorgheni 19. Iul. 1930

Ma a Beszterce-i Kulturpalota épületét, teljes nevén George Coşbuc Önkormányzati Kulturális Központot, eredetileg a Szász Iparosegylet (Bistritzer Geverbenverein) építette , egylet amelyet 1844-ben alapítottak. 1864-ben kezdődött a középkori erődítmény lebontása és az egykori erődítmény vonalában, a korábbi Béka-kapu közelében, hozzáférhetővé vált egy telek a középkori várfallal párhuzamos hosszú tengelyen. A bécsi Peter Paul Brang építész tervei alapján készült épületet 1896-ban fejezték be.

A 20. század elején A Besztercei Iparosegylet épületében működött a város egyik legválasztékosabb étterme, amelyet Liviu Rebreanu román író is megemlít híres regényének “Ion” lapjain.

Bistritz – Gewerbeverein

Verlag: Verlag Gustav Zikeli, Bistrița Nr 26 – 1929. Ilustrația, Gherla

Datum des Poststempels: Bistrița 18. Iul. 1930; Gheorgheni 19. Iul. 1930

Heute das Kulturpalast in Bistritz, mit dem vollen Namen George Coşbuc Municipal Center for Culture, das Gebäude ursprünglich vom Bistritzer Geverbenverein erbaut, einem Verein, der 1844 gegründet wurde. Im Jahr 1864 begann die mittelalterliche Festung abgerissen zu werden und am Graben der Festung, in der Nähe des ehemaligen Froschtors, wurde ein Grundstück mit der Längsachse parallel zur mittelalterlichen Umfassungsmauer verfügbar. Der Bau wurde 1896 nach den Plänen des Wiener Architekten Peter Paul Brang abgeschlossen.

Im Bistritzer war der Gewerbeverein zu Beginn des 20. Jahrhunderts das ausgewählteste Restaurant der Stadt, ein Restaurant, das auch in Liviu Rebreanus berühmtem Roman “Ion” erwähnt wurde.

Bistrtița – Reuniunea meseriașilor

Ediția cărții poștale: Editura Gustav Zikeli, Bistrița Nr 26 – 1929. Ilustrația, Gherla

Data ștampilelor poștale: Bistrița 18. Iul. 1930; Gheorgheni 19. Iul. 1930

Astăzi Palatul Culturii din Bistrița, cu numele complet Centrul Municipal pentru Cultură George Coșbuc, a fost inițial construită de Asociația Meseriașilor Sași din Bistrița (Bistritzer Geverbenverein), asociație înființată în anul 1844. În anul 1864 a început să fie demolată fortificația medievală iar pe șanțul fortificației, în vecinătatea fostei Portițe a Broaștelor o parcelă a devenit disponibilă cu axul lung paralel cu zidul de incintă medieval. Construcția a fost finalizată în 1896 după planurile arhitectului vienez Peter Paul Brang.

La Bistritzer Gewerbeverein se găsea la început de secol 20. și cel mai select restaurant al orașului, restaurant menționat și în celebrul roman „Ion” al lui Liviu Rebreanu.

Bistrtița – Craftsmen Association’s Hall

Edition details: Gustav Zikeli Publishing House, Bistrița Nr 26 – 1929. Ilustrația, Gherla

Postal stamp dates: Bistrița 18. Iul. 1930; Gheorgheni 19. Iul. 1930

Today the Palace of Culture in Bistrita, with the full name George Coşbuc Municipal Center for Culture, the building was originally constructed by the Association of Saxon Craftsmen in Bistrita (Bistritzer Geverbenverein), an association founded in 1844. In 1864 the medieval fortification of the city was demolished and on the ditch of the fortification, in the vicinity of the former Frog Gate, a plot became available with the long axis parallel to the medieval enclosure wall. The construction was completed in 1896 according to the plans of the Viennese architect Peter Paul Brang.

At the Bistritzer Gewerbeverein was at the beginning of the 20th century the most select restaurant in the city, a restaurant also mentioned in Liviu Rebreanu’s famous novel “Ion”.

Kelt: B(eszterce) 1930. VII. 16.

“Édes Jánoskám! Remélem nem haragszol, hogy még Bistrițán időzök, de ez már úgy szokott lenni, a nagy út előtt – és után.

Útlevelem még hétfőn délután kaptam kézhez, ha igaz, úgy szombaton reggel indulok. Nagyon kellemesen telik időm! Hogy érkeztél? Mamusék, hogy érzik magukat? Csókolom valamennyiüket! A patikabelieket üdvözlöm!

Téged szeretettel csókol Kogád Lajos”

Címzett: Gaál János úrnak gyógyszerész Gheorgheni Jud. Ciuc

Datat: B(istrița) 16. VII. 1930.

„Dragul meg János! Sper să nu fii supărat că sunt încă în Bistrița, dar era înainte și după drumul cel mare cam așa se întâmplă.

Am primit pașaportul luni după-amiază, sper să plec sâmbătă dimineață. Între timp șederea e foarte plăcută! Cum ai ajuns? Cum se simt mami? Îi sărut pe toți! Pe cei din farmacie îi salut!

Pe tine te sărută cu drag Lajos Kogád”

Destinatar: domnul János Gaál Farmacist Gheorgheni Jud. Ciuc

Datum: B(istritz). 16. Juli 1930

“Mein lieber János! Ich hoffe, Sie sind nicht verärgert darüber, dass ich noch in Bistrita bin, aber das passiert normalerweise vor und nach der großen Reise.

Ich habe meinen Pass am Montagnachmittag erhalten und hoffe, am Samstagmorgen abreisen zu können. In der Zwischenzeit ist mein Aufenthalt sehr angenehm! Wie bist du da hin gekommen? Wie fühlen sich Mütter? Ich sende ihnen alle meine Küsse! Und meine Grüße an alle in der Apotheke!

Ich sende dir meine lieben Küsse, Lajos Kogád “

Empfänger: Herr János Gaál Apotheker Gheorgheni Jud. Ciuc

Dated: B(istrita) July 16th, 1930

“My dear János! I hope you are not upset that I am still in Bistrita, but this is what usually happens before and after the big trip.

I received my passport on Monday afternoon, I hope to leave on Saturday morning. In the meantime, my stay is very pleasant! How did you get there? How are moms feeling? I am sending them all my kisses! And my greetings to everyone in the pharmacy!

I am sending you my dear kisses, Lajos Kogád”

Recipient: Mr János Gaál Pharmacist Gheorgheni Jud. Ciuc